ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ


11-ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ PRO/APRO/PO ಗಳು Islamiya Composite P.U College Camp, Belagavi ಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 12-04-2021 ರಂದು 2ನೇ ಹಂತದ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು . ************ 12-ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ PRO/APRO/PO’sಗಳು B.K. Model High School, Camp, Belagavi ಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 12-04-2021 ರಂದು 2ನೇ ಹಂತದ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು